A+ A A-

Časopis 06

Populární články

Trestná činnost 2009

Statistický vývoj

(jk) Ve srovnání s rokem 2008 klesla  v minulém roce celková kriminalita o 3,2 % (332 829 skutků; –10 970). Obecná kriminalita pak o 3,0 % (249 975 skutků; –7 788), přičemž u násilných trestných činů (16 887 skutků; –988, –5,5 %) došlo v roce 2009 ke snížení počtu vražd (181 skutků; –21, –10,4 %). Počet loupeží je stejný jako v roce 2008 (4 515 skutků; –0, –0 %) a počet mravnostních trestných činů se mírně zvýšil (1 730 skutků; +50, +3,0 %). Počet majetkových trestných činů se mírně snížil (212 168 skutků; -7 179, -3,3%) a došlo k výraznému snížení počtu krádeží motorových vozidel (13 954 skutků; –4 057, –22,5 %). Snížil se také počet krádeží věcí  z automobilů (46 613 skutků; –2 817, –5,7 %). Na druhé straně se mírně zvýšil počet kapesních krádeží (18 641 skutků; +453, +2,5 %) a počet krádeží vloupáním  do bytů (4 826 skutků; +349, +7,8 %). Ostatní kriminalita zůstala na úrovni předchozího období (19 190 skutků; +329,  +1,7 %). Mírně klesl počet skutků zbývající kriminality (53 056 skutků; –468, –0,9 %) a skutků hospodářské kriminality (29 774 skutků; –2 700, –8,3 %).

Násilná kriminalita – vraždy
Pokles počtu spáchaných vražd se odvíjí od skutečnosti, že vražda je v naší společnosti, včetně zločinecké scény, vnímána stále citlivěji. Pokud se stane, veřejnost ji odsuzuje jako nejzávažnější a nejnebezpečnější lidské zlo a v daleko větší míře při vyšetřování spolupracuje s policií než při vyšetřování jakékoli jiné trestné činnosti.

Oproti roku 2008 se počet vražd v roce 2009 snížil o 10,4 % (181 skutků, –21). K nárůstu počtu vražd došlo v rámci KŘP (krajských ředitelství policie) Severomoravského kraje (32 skutky, +3), hl. m. Prahy (34 skutky, +2), Jihočeského kraje (8 skutků, +2) a kraje Středočeského (26 skutků, +1). Ve zbývajících KŘP se počet vražd snížil: v kraji Východočeském o 12 (9 skutků), Severočeském o 7 (23 skutky), Západočeském o 6 (16 skutků) a Jihomoravském o 4 (33 skutků).

Dalším důvodem poklesu nápadu je skutečnost, že vyšetřováním vražd se v rámci jednotlivých KŘP dlouhodobě zabývají policisté, kteří jsou na tento druh trestné činnosti vysoce specializovaní. Jejich odborné práci odpovídá i dlouhodobě vysoká objasněnost. Tento druh trestné činnosti, úspěšnost policie a tvrdost ukládaných trestů jsou také velmi často prezentovány v médiích. Pachatelé si uvědomují vysokou pravděpodobnosti odhalení a následnou výši trestu. V hodnoceném období nebyly zaznamenány významné nové formy páchání této trestné činnosti. Negativně je možné hodnotit skutečnost, že jednání pachatelů směřuje ke ztížení identifikace obětí trestné činnosti.

Násilná kriminalita – loupeže
Pachatelé loupeží se zaměřují zpravidla na získání finančních prostředků přímo v hotovosti, proto jsou nejčastějšími terči útoků místa, kde lze hotovost očekávat; zejména bankovní domy, směnárny, herny, benzinové čerpací stanice.

Počet spáchaných loupežných přepadení byl v roce 2009 stejný jako v roce 2008, zato jejich objasněnost (45,4 %) byla v roce 2009 o 1,9 % vyšší než v roce 2008.

Oproti roku 2008 došlo ovšem v roce 2009 k nárůstu loupežných přepadení finančních ústavů o 36,5 % (172 skutky, +46), dále pak heren a benzinových čerpacích stanic. K tomu pravděpodobně značnou měrou přispěla i prohlubující se ekonomická krize, protože pachatelé se ve většině případů rekrutují z řad lidí, pociťujících stále větší nedostatek finančních prostředků. Loupežná přepadení tohoto typu jsou páchána především jednotlivci.

Více než polovinu celkového počtu zjištěných trestných činů loupežných přepadení představují tzv. pouliční loupeže. Tyto páchají jednak kriminálně závadové osoby, ale také, a to většinou, osoby mladšího věku, často závislé na omamných a psychotropních látkách, které si takto obstarávají finanční prostředky na nákup drog.

V důsledku objasnění několika loupežných přepadení transportních vozů (vozidel převážejících peněžní hotovost) v minulých letech došlo k celkovému poklesu spáchaných skutků v této oblasti. Organizované skupiny, které se u nás zabývaly tímto typem loupežných přepadení, byly ve větší míře eliminovány, organizátoři si v současné době odpykávají výkon trestu a kriminální scéna tohoto typu se doposud nestačila obnovit. Trestná činnost, jejímž cílem je přepadání transportních vozů, je velmi náročná na přípravu a následné provedení skutku.

Mravnostní kriminalita
Nárůst mravnostní kriminality v uplynulém roce výrazně eliminovala celorepubliková akce „VILMA“, při které bylo vedeno rozsáhlé prověřování podezření ze spáchání trestných činů šíření pornografie a přechovávání dětské pornografie prostřednictvím internetu (§ 205 a § 205, písm. a) trestního zákona, který byl účinný do 31. prosince 2009.

Je více než pravděpodobné, že vzhledem ke stále větší počítačové gramotnosti obyvatelstva a dostupnosti internetu bude tento druh kriminality v budoucnu častější. Policisté si budou muset prohlubovat znalosti z oboru moderních komunikačních technologií tak, aby mohli tuto trestnou činnost monitorovat, prověřovat a šetřit. Oproti roku 2008 se situace v tomto směru nijak výrazně nezměnila, zaznamenán byl pouze mírný pokles mravnostní kriminality, s výjimkou trestných činů pohlavního zneužívání v závislosti, které stouply téměř o čtvrtinu. To však může souviset s tím, že pohlavní zneužívání je jednou z forem domácího násilí, které je v poslední době veřejností více vnímáno a také detekováno a oznamováno na policii. Zároveň je však třeba upozornit na množství nepodložených a nepravdivých oznámení, zejména nezletilými dívkami; motivací v těchto případech bývají neshody s rodiči, zvláště s novými partnery matek.

Co se týče trestného činu ublížení na zdraví pohlavní nemocí z nedbalosti, tento bývá páchán jen velmi sporadicky. V roce 2008 byl zjištěn pouze jeden případ, zatímco v roce 2009 byly zjištěny případy 3, csice představuje v přepočtu na procenta nárůst o 200 %, ovšem v celkovém množství mravnostních trestných činů je počet těchto případů zanedbatelný a hledání příčin jeho nárůstu je vcelku neúčelné.

Tvrzení, že pokles počtu znásilnění může souviset se zvýšením počtu pohlavního zneužívání, by bylo spekulací. Jako účinné a kladně hodnocené se ukázaly preventivní akce zaměřené na rizikové chování mládeže a řešení takových situací. Prevence směřovala a nadále bude směřovat do prostředí poskytování sexuálních služeb za úplatu. Také mládež je díky prevenci prováděné formou přednášek a besed ve školách informována o faktorech chování, které mohou ovlivnit jednání případného pachatele, stále lépe.

Hospodářská kriminalita
Z hlediska finančního vyčíslení způsobených škod připadá největší podíl na trestný čin podvodu podle § 250 trestního zákona (5 820 765 tisíc Kč). Formy páchání hospodářské trestné činnosti jsou nadále rozmanité. Jedná se o celou oblast podnikání (úpadkové delikty, správa cizího majetku apod.), čerpání dotací, úvěrů, subvencí, oblast pojišťovnictví a podstatnou část podvodů.

 Jako hospodářská trestná činnost je sledována a statisticky vykazována rovněž environmentální kriminalita (trestná činnost v oblasti životního prostředí), včetně pytláctví a týrání zvířat, a trestná činnost proti právům duševního vlastnictví (neoprávněné zásahy do průmyslových a autorských práv, nekalá soutěž apod.).

Ze statistického hlediska jsou nejčetnějšími identifikovanými delikty pojistné, především úvěrové podvody ve všech svých formách – od nejjednodušších manipulací u spotřebitelských úvěrů typu „homecredit“ až po sofistikované machinace s formou a hodnotou zástav u investičních úvěrů.

K oblasti pojistných a úvěrových podvodů je nutno uvést, že z pohledu kvantitativních ukazatelů vykazovaných jako hospodářská trestná činnost má dominantní postavení. Změny v této oblasti pak vytvářejí hodnocení vývojových trendů nápadu a z nich vyplývajících škod hospodářské trestné činnosti. Výrazný pokles v oblasti nápadu úvěrových podvodů je dán, kromě dlouhodobého trendu, zejména stabilizací trhu a ustálením odpovědnějšího přístupu velkých společností poskytujících menší spotřebitelské úvěry. Stav trestné činnosti ve sféře pojistných podvodů je setrvalý a dlouhodobého charakteru.

V oblasti neoprávněného podnikání a provozování loterií her a sázek nedošlo ze statistického pohledu k výrazným změnám (nápad této problematiky je ze statistického pohledu nevýznamný) a problémy nebyly zaznamenány ani z pohledu kontrolní a metodické činnosti.

V oblasti trestněprávní ochrany práv duševního vlastnictví rovněž nedošlo k zásadní změně v bezpečnostní situaci. Vzhledem k masivním zásahům ze strany Celní správy (v zásadní části však v rámci správního řízení) a zejména vzhledem k dopadům hospodářské krize odpadá problém příhraničních tržnic, i když jej nelze považovat za zcela eliminovaný. Nadále narůstá podíl trestných činů s využitím internetu (porušování průmyslových práv prodejem padělků na relativně anonymních inzertních portálech) a porušování autorských práv v rámci P2P sítí či s využitím anonymních „datových úložišť“. Využití této formy inzerce je pak naprosto dominantní v oblasti nelegální distribuce léčiv, léčivých přípravků a potravinových doplňků (ať již padělků, či originálů šířených mimo oprávněnou distribuční síť).

Oblast ochrany životního prostředí se jako celek stabilizovala, problematika nelegálního obchodu s chráněnými živočichy a rostlinami stejně jako problematika pytláctví a týrání zvířat nevykazovala v roce 2009 statisticky významné změny (byl sice zaznamenán mírný nárůst, z pohledu statistického vykazování nápadu trestné činnosti však zcela nevýznamný).

Oproti předchozím letům, kdy byly do ČR masivně dováženy odpady ze SRN, se situace podstatně zlepšila také v této oblasti. K importu odpadů sice dochází i v současné době, jedná se však jen o ojedinělé případy. Do ČR dovážený odpad je nelegálně ukládán především na oficiálně existujících skládkách za součinnosti českých podnikatelských subjektů působících v oblasti nakládání s odpady. Často je spalován za úplatu ve spalovnách, v cementárnách nebo elektrárnách. Mezi charakteristické způsoby páchání trestné činnosti patří mimo jiné i to, že dovážený odpad je deklarován jako odpad jiné kategorie, přičemž je předstíráno, že se jedná o odpad určený k využití.

V roce 2009 rovněž nebyly zjištěny tak závažné případy ukládání nebezpečných látek jako v předchozích letech (zejména kauza Libčiny, Chvaletice, Nalžovice). Je však nutno zdůraznit, že přes veškeré námitky a připomínky Policie ČR a některých dalších subjektů veřejné správy, aby byla podstatným způsobem omezena možnost podnikání v oblasti nakládání s odpady či nebezpečnými chemickými látkami, nedošlo k požadované změně živnostenského zákona. Proto nelze hrozbu nebezpečí nového vzniku takových skladů jednoznačně vyloučit.

Informační kriminalita

Nejčastější projevy této kriminality mají především charakter porušování autorských práv, šíření extremistické a teroristické propagandy, šíření zakázané pornografie, podvodných jednání, výhrůžek, vydírání, šíření poplašných zpráv, pomluv a útoků na informační systémy a data.

Za uplynulé období roku 2009 došlo v rámci porušování autorských práv k přesunu trestné činnosti z dominantního prostředí výměnných sítí do sféry datových úložišť, přičemž pro výměnu odkazů, případně hesel ke komprimovaným materiálům s obsahem autorsky chráněných děl šířených v rozporu s autorským právem jsou využívána tematicky řazená fóra.

Internet i nadále využívají zejména pravicoví a v menší míře i levicoví extremisté k řadě prezentací a ke komunikaci jak vzájemné, v rámci uzavřených komunit, tak i veřejné. K tomuto účelu často využívají servery jiných zemí, pro právní odlišnost a problematičnost vzájemné spolupráce především servery v USA. Tendence takto prezentovaného obsahu však lze oproti předchozímu období spatřovat zejména v hledání společných témat s majoritní společností a výstup již není v některých případech natolik extrémně laděný jako v předešlém období. Přechod aktivní a silně extrémistické rétoriky pak lze nově nalézt na sociálních sítích.

Na neustálém vzestupu jsou útoky ve formě tzv. phishingu (zaznamenávání přístupových kódů sloužící zejména k podvodnému přístupu na bankovní účty, z nichž jsou pak neoprávněně odčerpávány finanční prostředky), a to navíc za souběžného zneužití předem vytvořeného prostředí ve formě tzv. botnetů, tj. útokem vytvořených cílových stanic, určených přes rozličné architektury sítí k páchání dalších kriminálních aktivit. Na našem území nebyl zjištěn výskyt organizátorů takovéhoto jednání, nicméně jsou časté výskyty e-mules (tzv. bílých koní), kteří mají za úkol převzít na svůj účet neoprávněně odčerpané prostředky z účtu poškozeného. Tyto jiným platebním kanálem poslat dále tak, jak jsou instruováni. Během uplynulého období byl zaznamenán výskyt snah o umístění phishingových stránek i na naše národní domény. V současné době lze vypozorovat snahu nahrazovat aktivity „bílých koní“ vytvářením nových elektronických obchodů za účelem krytí zdrojů a původu financí.

V rámci šíření zakázaných forem pornografie je nadále patrné, že dochází k vytváření uzavřených komunit, které se neustále zdokonalují v prověřování svých členů. Dané materiály jsou pak šířeny s větší latencí, a to zejména přes emaily, úložný prostor a přes přímou výměnu instant messengerů.

V souvislosti se zaměřením na děti se nově objevuje snaha pachatelů získávat internetovou cestou fotografie či jiné materiály intimního až pornografického charakteru přímo od nich. Starší děti je poskytují za peníze či nějaké benefity, například za dobití kreditu mobilu. U mladších dětí zneužívají pachatelé k promyšlenému a cílenému psychologickému zmanipulování jejich důvěřivosti. Oběti z řad dětí si pachatelé trestné činnosti vyhledávají zejména v prostředí chatů a sociálních sítí.

Ostatní kriminalita
Nejvyššího podílu z jednotlivých trestných činů tzv. ostatní kriminality dosahuje maření výkonu úředního rozhodnutí (6 607 skutků, +1 283, +24,1 %), sprejerství (3 469 skutků, –698, –16,8 %), výtržnictví (2 532skutky, –311, –10,9 %) a nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů pro jiného (2 443 skutky, +79, +3,3%).

Zbývající kriminalita
Největší podíl jednotlivých trestných činů tzv. zbývající kriminality mají trestné činy zanedbání povinné výživy (11 987 skutky, +1 869, +18,5 %) a ohrožení pod vlivem návykové látky a opilství (12 812 skutků, +1 305, +11,3%), u kterých počet zjištěných skutků v roce 2009 vzrostl. V tomtéž roce naopak klesl počet skutků trestného činu silniční dopravní nehody z nedbalosti (8 732 skutků, –1 829, –17,3 %).

 

 

 

ABAS IPS Management

Generální ředitelství:

budova Lighthouse
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nejčtenější