A+ A A-

Časopis 06

Populární články

Přeprava hotovosti

Vnější a vnitřní bezpečnost

(ph, jk) Pokud bychom měli stručně,  a přitom výstižně definovat problematiku spojenou s přepravou a zpracováním hotovosti, můžeme to učinit například takto:

„Služby přepravy a zpracování hotovosti (hotovostní, cashové služby) jsou souborem originálních, přesně definovaných, vzájemně provázaných principů, pravidel, procedur, pracovních činností a postupů v personální, organizační, technické, technologické a bezpečnostní činnosti. Jejich cílem je ochránit svěřené hodnoty, dopravit je a předat včas a v žádoucím složení na určené místo. V neposlední řadě také chránit při této činnosti vlastní zaměstnance a nevystavovat ani je ani veřejnost možné újmě na zdraví, či dokonce na životě.“

Na tomto místě pomineme důležité a náročné postupy jednotlivých procesů a zaměříme se na základní aspekty vnější a vnitřní bezpečnosti. Tedy na procedury, bez jejichž důsledného plnění by tyto služby neměly být vůbec provozovány.

Vnější bezpečnost

Hovoříme-li o vnější bezpečnosti, máme na mysli soubor opatření, která podstatně snižují rizika a preventivně působí proti eventuálním hrozbám vedeným z vnějšku společnosti, jako jsou například přepadení posádky při převozu či přenosu hotovosti (ceniny) a napadení pracoviště. Mezi taková opatření patří zejména:

 • vhodná konstrukce vozidla – může zamezit nebo podstatně snížit možnost proniknutí nepovolaných osob do vozidla
 • bezpečnostní systémy vozidla – mohou zamezit nepovolaným osobám, které přes veškerá opatření do vozidla vniknou, v dalším přístupu k peněžním zásilkám
 • technické prostředky, jimiž se dá vozidlo alespoň částečně ovládat i na dálku – mohou přepadené osádce poskytnout alespoň určitou šanci na záchranu (elektronické zablokování dveří, znemožnění vstupu do prostoru pro osádku aj.)
 • moderní naváděcí systémy – mohou policii usnadnit co nejrychlejší nalezení vozidla
 • ochranné prostředky členů posádky – mohou členy osádky ochránit před bezprostředním ohrožením zdraví a života (vhodná výstroj, výzbroj, komunikační a zabezpečovací pomůcky aj.)
 • neustálé procvičování metodiky přistavování vozidla – může připravit členy osádky na možné komplikace a naučit je rychle na ně reagovat (rychlý odjezd aj.)
 • opatření proti možným podvodům zaměstnanců klientů – těch, kteří chtějí svou finanční situaci řešit na úkor přepravní společnosti například krácením tržeb, poškozováním obalů, jejich předáváním tak, aby si přebírající ničeho nevšiml, apod.
 • perfektně vyškolený a vycvičený personál – musí důsledně dbát na dodržování předpisů a nacvičených postupů a vedoucí pracovníci mu nesmějí tolerovat jakékoli jejich porušení, byť z důvodu pouhého neúmyslného zanedbání či v důsledku opomenutí
 • propracovaný systém předávání zásilek – musí být vybudován tak, aby byl pod neustálým a několikanásobně jištěným dozorem, s možností zpětného dohledání v případě sebemenší nesrovnalosti
 • přenos zásilek zásadně v homologovaných přepravních zavazadlech – v elektronicky jištěném kufru, v zavazadle se zvukovou signalizací, s dýmovou vložkou, neomyvatelnou barvou apod. Faktem ovšem zůstává, že stoprocentně účinná opatření za účelem zabránění napadení členů osádky přenášejících hotovost z vozidla nebo do něj, případně napadení celého vozidla ještě nikdo nevymyslel a neustále tu existuje možnost selhání lidského faktoru.

Vnitřní bezpečnost

Podstatná část režimových, bezpečnostních a technologických opatření je plánována již v rámci prevence proti možnému napadení zpracovatelského centra (tzv. počítány). Vstupy zaměstnanců musí být povolovány, monitorovány a vyhodnocovány, do režimového pracoviště nesmí vstoupit nepovolaná osoba a není možný hromadný vstup více lidí najednou. Trezorová část, která je součástí zpracovatelského centra, musí mít předepsanou odolnost a její provoz podléhá zcela zvláštnímu režimu. Osoby zaměstnané ve zpracovatelském centru nesmějí přijít při výkonu svých činností do fyzického kontaktu s žádnými dalšími nepovolanými osobami, členy osádek přepravních vozidel nevyjímaje. Striktním dodržováním pravidel o mlčenlivosti je možno alespoň částečně eliminovat některé bezpečnostní hrozby, mezi něž patří zejména:

 • nejrůznější vyhrůžky pracovníkům samým nebo jejich rodinným příslušníkům
 • přímé vydírání ve snaze přinutit je ke spolupráci při přípravě přepadení
 • problematika interního nebezpečí, tedy toho, které je vytvářeno uvnitř společnosti vlastními zaměstnanci; kromě faktu, že může způsobit značné hmotné škody, působí také škody morální, poškozuje dobré jméno přepravce, v důsledku toho i jeho postavení a vliv na trhu

Ve smyslu účinné prevence je mimo jiné nanejvýš nutné sestavovat osádky a vydávat jejich příslušníkům úkoly a plány přepravních tras teprve těsně před výjezdem. A to ještě s konkrétní specifikací předpokládaných činností jednotlivě a podle momentálního služebního zařazení. I takto lze, alespoň částečně, minimalizovat rizika ohrožení bezpečnosti přepravy peněžní hotovosti a cenin.

Prevence spočívá též v prověřování důvěryhodnosti a spolehlivosti zaměstnanců (rejstřík dlužníků apod.) a v povinnosti sdělovat interní informace pouze tomu zaměstnanci, který je nutně potřebuje k výkonu své konkrétní činnosti. Součástí prevence je i takové jednání s pracovníky, které vede k důvěře v řídící management.

Závěrem není od věci uvést, že k nikoli nepodstatným rizikovým faktorům v oblasti přepravy a zpracování hotovosti patří i některé samotným přepravcem hůře ovlivnitelné činitele. Znesnadnit, či dokonce ohrozit samotný výkon a osoby při něm angažované může například zablokování komunikace (stávka, havárie), výpadek infrastruktury nebo přírodní katastrofa. Proto je třeba co možno nejrozsáhlejší spektrum těchto faktorů předvídat už při přípravě podnikatelského záměru a zvažovat prostředky ke zmírnění možných následků. Nespoléhat například pouze na jednu přístupovou komunikaci, mít na paměti záložní zdroje energie, nezřizovat zpracovatelské centrum v záplavové zóně apod.

 

 

ABAS IPS Management

Generální ředitelství:

budova Lighthouse
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nejčtenější