A+ A A-

Časopis 06

Populární články

ECES Institut

Vzdělávací centrum

(jk) Jednou z dceřiných institucí mateřské společnosti ABAS IPS Management je vzdělávací centrum ECES Institut, s. r. o. Bylo založeno jako druhá samostatná organizační složka poskytující vzdělávací služby se zaměřením na bezpečnostní problematiku. Její předchůdkyně již dlouhodobě působí   ve Slovenské republice pod názvem ECES, s. r. o. Vzdělávací centrum ECES Institut je akreditováno jako zařízení k provádění rekvalifikace zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání a vlastní také oprávnění k realizaci „Přípravného kurzu k získání odborné způsobilosti“. Udělené akreditace Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže České republiky jej opravňují k vedení individuálních, skupinových i kombinovaných forem odborných kurzů a vzdělávacích programů. Výše uvedené služby poskytuje nejenom zaměstnancům zřizovatele, ale všem zájemcům z řad veřejnosti.

Spolupráce s akademickými odborníky
Hlavním dodavatelským atributem společnosti ABAS IPS Management je poskytování komplexních bezpečnostních služeb včetně implementace nejnovějších technologií do bezpečnostních systémů. Za prioritní oblasti svého působení považuje bezpečnost osob a majetku, problematiku slaboproudých zabezpečovacích systémů a požárně bezpečnostních zařízení, otázky havarijní připravenosti, technologických rizik, krizového řízení a ekonomických ztrát. Díky těmto specializacím má nejblíže ke studijnímu, vývojovému a výzkumnému programu Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Prostřednictvím vzdělávacího centra ECES Institut dlouhodobě spolupracuje s předními pedagogy vysokoškolských studijních oborů „Technická bezpečnost osob majetku“, „Bezpečnostní inženýrství“ a „Požární ochrana a bezpečnost průmyslu“, jež jsou zajišťovány Katedrou bezpečnostního managementu při Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava. Jako smluvní partner se společně s fakultou podílí na realizaci několika transformačních a rozvojových projektů v oborech Havarijní plánování a krizové řízení, Technická bezpečnost osob a majetku, Bezpečností inženýrství a Bezpečnostní plánování. Zmíněná spolupráce zahrnuje mimo jiné také oblast studijní, konkrétně při spoluutváření studijních programů, vedení studentských prací a zajišťování stáží a praxe studentů.

Přípravný kurz k získání odborné způsobilosti
Kurz připravující k získání odborné způsobilosti v oblasti komerční bezpečnosti je určen všem zájemcům o osvojení znalostí a dovedností, kteří splňují podmínky v hodnotících standardech a další podmínky stanovené zvláštními předpisy, především způsobilost k právním úkonům, čistý trestní rejstřík, zdravotní způsobilost a ukončené základní vzdělání (viz Národní soustava povolání).

Absolvent vzdělávacího programu získá informace, znalosti a dovednosti, které mu umožní splnit hodnotící standardy, respektive obsáhnout požadované kvalifikační kompetence podle Národní soustavy kvalifikací. Ověření získaných znalostí je následně realizováno v souladu s prováděcí vyhláškou Ministerstva vnitra ČR před tříčlennou zkušební komisí, která je akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a jejíž členové získali autorizaci podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Osvědčení o odborné způsobilosti
Po úspěšném vykonání „zkoušky odborné způsobilosti“, která se koná v souladu s ustanovením vyhlášky č. 16/2009 Sb., je absolventu vydáno „Osvědčení o odborné způsobilosti“. Obsahová náplň hodnotících standardů je stanovena pro dílčí kvalifikaci „strážný“ (živnost Ostraha majetku a osob) a dílčí kvalifikaci „detektiv koncipient“ (živnost Služby soukromých detektivů).

Vzdělávací projekty
Společnost ECES Institut organizuje na základě akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. j. 26274/2000-35/312 a č. j. 25010/07-20/753 rekvalifikační kurz „Bezpečnostní a detektivní pracovník“ s pověřením udělovat pro uvedenou profesní změnu „Osvědčení o rekvalifikaci“ s celostátní působností.

Obsah kurzu

 • tematický plán praktického vyučování
 • základy policejního práva
 • vybrané kapitoly ze souvisejících právních odvětví
 • vybrané kapitoly z psychologie
 • speciální metodika modelových situací
 • metodika výuky taktiky zákroků v obchodech
 • zdravotní příprava
 • zkušební testy (ústní, písemné)

Cíle rekvalifikace

 • u zájemců o práci v oblasti komerční bezpečnosti dosažení potřebného rozsahu teoretických vědomostí v oblasti právních úprav činnosti Policie ČR a obecní policie a vybraných kapitol ze souvisejících právních odvětví
 • nácvik praktických návyků v oblastech taktiky zákroků proti narušitelům majetkových a jiných práv a při řešení mimořádných událostí seznámení se základy sociální psychologie
 • osvojení zásad základních postupů při poskytování neodkladné první pomoci

ABAS IPS Management

Generální ředitelství:

budova Lighthouse
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nejčtenější