A+ A A-

Časopis 09

Populární články

Odborná způsobilost

ECES Institut, s.r.o.

(jb) Legislativní úprava zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění zákona č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, ukládá provozovatelům koncesované živnosti (podnikatelům) mimo jiné povinnost zajistit výkon činností „Ostraha majetku a osob“ a „Služby soukromých detektivů“ pouze osobami odborně způsobilými.

Tato povinnost není nová a živnostenským zákonem byla uváděna již dříve, avšak nyní dostává jiný a zcela konkrétní rozměr. Příloha č. 5 tohoto zákona již ve svém názvu výslovně uvádí, že jde o Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, přičemž živnosti „Ostraha majetku a osob“ a „Služby soukromých detektivů“ patří mezi ně. Majitelé bezpečnostních agentur (nebo jimi pověřené odpovědné osoby) museli u svých zaměstnanců zajistit do 31. července 2012 vykonání zkoušek odborné způsobilosti.

Konkrétní představu o situaci upřesňuje citace § 52 písm. f zákoníku práce: „… nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce, (…) je možné dát zaměstnanci z tohoto důvodu výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil, a dále dle písm. G (…), jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, (…) je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci na možnost výpovědi písemně upozorněn.“

Zkouška odborné způsobilosti je státní zkouškou, již koná uchazeč před tříčlennou komisí složenou z autorizovaných osob. Skládá se ze dvou částí – písemné a ústní. Písemný test obsahuje 30 otázek, k nimž jsou uvedeny vždy tři možné odpovědi. Úkolem je vybrat správnou a označit ji zakroužkováním. Ke splnění písemného testu mají uchazeči vyhrazen čas v délce maximálně 45 minut. Pro úspěšné absolvování testu je nutno zodpovědět správně nejméně 24 otázek.

K ústní části zkoušky postoupí pouze úspěšní absolventi písemného testu. Vylosují si dvě otázky z typových situací a poté dostanou 10 minut času na přípravu odpovědí. Otázky pro ústní část zkoušky představují situace, které mohou v průběhu služby nastat, a úkolem kandidátů je popsat, jak budou při řešení dané situace postupovat. Po úspěšném vykonání celé zkoušky je uchazeči vydáno osvědčení o odborné způsobilosti v dané dílčí kvalifikaci.

Absolvováním zkoušky odborné způsobilosti prokáže strážný základní znalosti potřebné pro výkon služby ze zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, ze zákona č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ze zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, ze zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ze zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ze živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., ze zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, a ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Jednou z dceřiných institucí mateřské společnosti ABAS IPS Management je vzdělávací centrum ECES Institut, s. r. o. Bylo založeno jako druhá samostatná organizační složka poskytující vzdělávací služby se zaměřením na bezpečnostní problematiku. Jeho předchůdkyně již dlouhodobě působí ve Slovenské republice pod názvem ECES, s. r. o. Vzdělávací centrum ECES Institut je akreditováno jako zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a vlastní právě také zmíněné oprávnění k realizaci „Přípravného kurzu k získání odborné způsobilosti“. Udělené akreditace Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže České republiky ji opravňují k vedení dalších individuálních, skupinových i kombinovaných forem odborných kurzů a vzdělávacích programů. Výše uvedené služby poskytuje nejenom zaměstnancům zřizovatele, ale všem zájemcům z řad veřejnosti.

Pro lepší představu o získané kvalifikaci uvádíme některé ze zásad, jimiž se řídí zákroky strážních služeb.

a) Zákroky strážných mohou být prováděny co do intenzity výhradně v souladu s trestním zákonem, ustanovením § 29, o nutné obraně, § 28, o krajní nouzi, a ustanovením § 76, odst. 2, trestního řádu, o omezení osobní svobody osoby přistižené při páchání trestného činu nebo bezprostředně poté. Zákroky provádějí pouze strážní odborně, psychicky a fyzicky způsobilí, nejlépe silami dvou nebo více strážných, a to i z důvodu důkazového břemene postupu zákroku. Bezprostředně po zákroku pořídí strážný o zásahu bez zbytečného prodlení služební záznam.

b) Při ochraně životů a zdraví i ostraze majetku zákazníka je strážný v případě jejich ohrožení oprávněn použít obranné prostředky k tomu, aby odvrátil útok na sebe nebo jinou osobu, překonal odpor směřující ke zmaření plnění jeho úkolu nebo zabránil útěku oprávněně podezřelé osoby. Strážný však nesmí použít obranné prostředky při zákroku proti těhotné ženě, osobě vysokého věku, osobě se zjevnou tělesnou vadou nebo nemocí a osobě zřejmě mladší patnáct let (s výjimkou případů, kdy si to povaha útoku vedeného těmito osobami proti chráněným zájmům nebo mimořádnost situace nezbytně vyžádá).

c) Dojde-li při užití obranných prostředků ke zranění osoby, je povinností strážného poskytnout zraněnému první pomoc a následně zajistit lékařské ošetření. První pomoc strážný poskytuje a lékařské ošetření zajišťuje i v případech, kdy to vyžaduje věcně odlišná situace (například úrazy, náhlé nevolnosti, nebo jiná poškození zdraví).

d) Na místě činu protiprávního jednání zachová strážný rozvahu, oznámí zjištěnou skutečnost nadřízenému, dispečerskému stanovišti SBS, nebo přímo Policii ČR. Nevstupuje na místo činu (není-li to nezbytné k poskytnutí pomoci zraněnému – pak postupuje po jedné trase), nedotýká se předmětů (až na výjimky, kdy používá rukavice, případně kapesník), aby neznehodnotil stopy. Pozorně si prohlédne místo činu a nejbližší okolí (prohlídkou může určit, jak se pachatel během protiprávního jednání pohyboval, zda bylo manipulováno s předměty, které věci byly odcizeny nebo je pachatel ztratil apod.).

(Zdroj: CZBlog, ECES publikace, web ABAS,
Bezpečnost s profesionály 1/2011)

 

 

ABAS IPS Management

Generální ředitelství:

budova Lighthouse
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nejčtenější