A+ A A-

Časopis 08

Populární články

VŠE v Praze

Mezinárodní konference

V polovině října letošního roku se uskutečnila mezinárodní konference probíhajícího výzkumného záměru Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze na téma „Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy“ s mottem Jak se zastavil a změnil svět. Konference byla početně velmi slušně navštívena a probíhala ve velké posluchárně Rajské budovy na Žižkově, a to dopoledne plenárním jednáním, odpoledne pak v jednotlivých sekcích. Na plenárním zasedání se střídali vynikající zástupci z praxe, ale i z partnerských VŠ, v čele s delegací Uralské státní lesotechnické univerzity v Jekatěrinburgu, vedenou jejím rektorem prof. Vasiljevem Andrejevičem Azarjonkem, děkanem Fakulty ekonomiky a řízení prof. Viktorem Petrovičem Časovskich, DrSc., a proděkanem pro pedagogickou činnost doc. Alexejem Borisovičem Bessonovem, CSc., členem korespondentem Akademie inženýrských věd RF. Sympatické vystoupení rektora se setkalo s příznivým ohlasem posluchačů, když svou misi přirovnal k dávné anabázi cara Petra Velikého v Evropě, jenž se snažil přinést do rodného Ruska z Evropy to nejlepší. Odpolední přijetí u rektora VŠE v Praze prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc., dr. h. c., a děkana Fakulty podnikohospodářské prof. Ing. Jaromíra Vebera, CSc., mělo pracovní charakter týkající senavázání možné spolupráce a zejména seznámení se s uplatňováním Boloňské deklarace v praxi a také informace o mimořádném postavení VŠE v Praze v rámci světově hodnocených VŠ. Konkrétní kroky k navázání oboustranné spolupráce ve výměně pedagogů či ve společném vydávání odborných publikací bylo završeno předáním diplomu prvního zahraničního člena Akademie inženýrských věd RF v České republice nově habilitovanému docentu Ing. Vlastimilu K. Vyskočilovi, CSc. Odraz této události se projevil i na jednání sekce Facility managementu, která měla početně jedno z největších zastoupení a její průběh byl řízen moderátorem doc. Ing. Františkem Kudou, CSc., z Fakulty stavební VŠB-TU v Ostravě. Vedle doc. Vyskočila, který prezentoval svůj příspěvek „Adaptační procesy v rámci hodnotového řetězce“, vystoupil Ing. Jan Boháček s prezentací „Proč integrované Facility služby“, nový ředitel dnes největší firmy poskytující FM služby v ČR, dále doc. Ing. František Kuda, CSc., na téma „Technické zabezpečení budov – činnost v rámci FM“, Ing. Ondřej Štrup na téma „Současné výzvy Facility managementu“, dále Ing. Tomáš Polák, ředitel společnosti OKIN Group, a. s., pro zahraniční vztahy s přednáškou na téma „FM a jeho mise ve východní Evropě“. Zajímavou prezentaci v jazyce českém představil proděkan Fakulty Ekonomiky a řízení UGLTU v Jekatěrinburgu doc. Alexej B. Bessonov, CSc., na téma „Kognitivní strategie transformačního období dřevozpracujícího průmyslu ve Sverdlovské oblasti RF a FM v ruském akademickém prostředí a podnikání“.

Závěrem je možno v souvislosti s touto mezinárodní konferencí slovy její organizátorky prof. Ing. Evy Kislingerové, CSc., konstatovat, že se „Facility management – prostor kreativity podniků poskytujících služby“, a to nejen v Západní Evropě, ale již 10 let i v ČR, pevně ukotvil i v kognitivní sféře a postupně buduje svou pedagogickou i absolventskou základnu. Téma Facility managament se stalo základem zkoumání, jehož objektem jsou podpůrné činnosti a jejich procesy, související s poskytováním příslušných služeb v objektech v průřezu jejich využívání z hlediska širokého spektra oblastí lidské činnosti. V inženýrské praxi existuje celá řada postupů pro posouzení nebo návrh metody řízení podpůrných činností. Díky rozvoji výpočetní techniky došlo k výraznému posunu při uplatňování metody Facility management – jedná se zejména o její rozsah, kvalitu vstupních dat popisujících jejich činnosti, zdrojovou náročnost, časovou dlouhodobost a vlastní nasazení lidských zdrojů známé pod pojmem kreativita.
Dle názoru postupně se tvořící odborné veřejnosti v tzv. sekundární oblasti hodnotového řetězce se v rámci malého jubilea – 10. výročí založení IFMA.CZ – konala v letošním roce celá řada konferencí, jež byly završeny jubilejním Týdnem FM 2010 v Praze v listopadu – s tím, aby se nejen akademická obec, ale především partneři v praxi stále více zamýšleli nad nástroji optimalizace nákladů podpůrných činností, a to jak na straně poskytovatelů (dodavatelů) těchto služeb, tak na straně potřeb těchto činností u klientů (odběratelů). Aktivity managamentu, známé jako plánování, organizace, vedení lidí a kontrola, vytvářejí v partnerství aktérů hodnotového řetězce strategickou alianci obou řetězců definovaných činností. V době, kdy prof. Michal E. Porter provázal tento vztah v přímé vazbě k růstu přidané hodnoty, dostala podniková ekonomie včetně všeobecného managementu impulz, aby se místo označení management podpůrných procesů začal používat termín facility management, preferovaný v USA a v řadě dalších vyspělých zemí. Současné zkušenosti ze zemí zejména v těsném okolí naší republiky vnímají pozici a roli Facility managamentu jako metodu, která řeší vše, co souvisí se zabezpečením podpůrných činností budov, objektů a areálů, a to jak z pohledu jejich využití (komerčně ekonomické hledisko), tak z hlediska technického zabezpečení (stavebně technické zajištění) v rámci regionálního prostředí a jeho infrastruktury. Širší pohled tak předjímá „integrovaný“ vývojový stupeň poskytovaných služeb definovaný Centry sdílených služeb jako výzvu, která na této konferenci zazněla svým prvním praktickým příkladem.

Poznámka redakce

U příležitosti konference proběhlo ještě několik přednášek v tematických sekcích:

  • Podnikatelské prostředí a jeho očekávaný vývoj
  • Budoucnost a krize v řízení firem
  • Podnik v proměnách času
  • Transformační řízení – lidé dnešní doby
  • Sport v krizi

Hlavním cílem výzkumného záměru je zmapovat průběh ekonomické krize a její dopady na fungování podniků v České republice od roku 2008, a to prostřednictvím série empirických šetření.

 

 

ABAS IPS Management

Generální ředitelství:

budova Lighthouse
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nejčtenější