A+ A A-

Časopis 08

Populární články

Skúšky OZ

Společnosť ECES

Na území Slovenskej republiky v rámci vzdelávania pôsobí spoločnosť ECES, s. r. o. Na základe akreditácie Ministerstva vnútra SR (MV SR) a licencie na odbornú prípravu a poradenstvo Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave je ako poskytovateľ odbornej prípravy a poradenstva oprávnená vykonávať odbornú prípravu pre výkon fyzickej ochrany a detektívnych služieb na území Slovenské republiky v zmysle § 5 zákona č. 473/2005 Z. z., o súkromnej bezpečnosti, zmene a doplnení niektorých zákonov.

Školenia pre profesie

 • osoba vykonávajúca fyzické stráženie, detektívne služby, odbornú prípravu a poradenstvo
 • prevádzkovateľ bezpečnostnej služby, osoba riadiaca výkon služby Systém oboch projektov vychádza z najmodernejších poznatkov vzťahujúcich sa nielen ku kvalitnému výberu bezpečnostných pracovníkov a ich ďalšieho vzdelávania, ale aj k premyslenému zaraďovaniu jednotlivých zamestnancov na funkcie zodpovedajúce ich schopnostiam.

Školenie nových zamestnancov

Každý nový pracovník zahajuje svoju pracovnú činnosť základným školením vo vzdelávacej spoločnosti ECES, s. r. o., ktoré je ukončené skúškou odbornej spôsobilosti v zmysle § 19 Zákona o súkromnej bezpečnosti č. 473/2005 Z. z. Skúška sa vykonáva pred trojčlennou komisiou. Predsedom komisie je zástupca ministerstva vnútra, ktorý plní úlohy na úseku bezpečnostných služieb a získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo, alebo v oblasti bezpečnostných služieb, alebo v inom študijnom odbore, ak najmenej desať rokov vykonával bezpečnostnú prax. Jeden člen skúšobnej komisie je zástupca krajského riaditeľstva PZ, ktorý plní úlohy na úseku bezpečnostných služieb. Druhý člen komisie je zástupca okresného riaditeľstva Policajného zboru (podľa miesta konania skúšok).

Na základe zákona o SBS je možné získať skúšky odbornej spôsobilosti typu S a P:

S – pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania

P – pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva


Vyučovacie predmety

 • zákon o súkromnej bezpečnosti
 • trestný zákon
 • trestný poriadok zákon o PZ, ŽP, OP a VP (o policajnom zbore, železničnej polícii, obecnej polícii, vojenskej polícii)
 • Ústava SR
 • zákon o priestupkoch a priestupkovom konaní
 • vybrané kapitoly zo všeobecnej kriminalistiky
 • požiarna príprava a zdravotná príprava
 • správny poriadok

Zo zákonných povinností ECES, s. r. o.,

(poskytovateľa odbornej prípravy a poradenství)

1. Prevádzkovateľ odbornej prípravy a poradenstva je povinný:

 • plniť povinnosti ustanovené týmto zákonom, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo uložené rozhodnutiami a opatreniami Ministerstva vnútra alebo Krajského riaditeľstva PZ SR
 • dbať na ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov v informačných systémoch, dobrú povesť právnických osôb a ochranu obchodného tajomstva
 • o poskytovaní odbornej prípravy a poradenstva spracovať informáciu - na obsah a uschovanie informácie sa použije primerane § 60 zák. 473/2005 Z. z.
 • viesť samostatnú evidenciu osôb poverených výkonom odbornej prípravy a poradenstva viesť inšpekčnú knihu dozoru

2. Evidencia uvedená v odseku 1. písm. d) a inšpekčná kniha dozoru sa vedú počas celej doby prevádzkovania odbornej prípravy a poradenstva a uschovávajú sa v sídle alebo v mieste činnosti prevádzkovateľa päť nasledujúcich rokov po vykonaní posledného zápisu. Podrob-nosti o vedení evidencie uvedenej v odseku 1 písm. d) a inšpekčnej knihy dozoru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Spoločnosť ECES, s. r. o., ako poskytovateľ odbornej prípravy a poradenstva, vydala v súlade so zákonom č 473/2005 Z. z., O poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti), už viac než 900 preukazov odbornej spôsobilosti.

 

 

ABAS IPS Management

Generální ředitelství:

budova Lighthouse
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nejčtenější