A+ A A-

Časopis 08

Populární články

Přeprava hotovosti

Odborná přeprava pracovníka

(jk) Každá osoba zabezpečující přepravu hotovosti a cenin je při výkonu služby vystavena zvláštním nebezpečím. Kvalitní výběr zaměstnanců a jejich následná odborná příprava jsou zásadním a nejdůležitějším opatřením ke snížení možných rizik. Je mylné a nanejvýš nebezpečné se domnívat, že před vlastním zahájením přepravy postačí provést pracovníkem dispečinku nebo jinou pověřenou osobou rutinní instruktáž členů přepravních osádek.

Odborná příprava každého pracovníka přepravy by v podstatě měla začít již dnem jeho rozhodnutí se o tuto práci ucházet. Je logické, že personálnímu oddělení se každý den nenaskytne možnost přijmout profesně „hotového“ člověka, navíc spolehlivého a splňujícího všechna ostatní požadovaná kritéria. Na místa členů přepravních osádek však musí být přijímáni pouze ti uchazeči, kteří mají pro tuto náročnou a nebezpečnou práci dobré psychologické předpoklady. Ty se dají zjistit jednak odborným psychologickým vyšetřením, což je samozřejmě varianta o něco dražší a časově náročnější. Alespoň rámcově se však dají vyhodnotit i na základě cíleného psychologického pohovoru, což by pro zkušeného personalistu neměl být příliš velký problém. Již při vstupním pohovoru lze zjistit adekvátní úroveň právního vědomí uchazeče a potřebných předpokladů ke zvládnutí další odborné přípravy. O nutnosti dobrého zdravotního
stavu, fyzických dispozicích, slušného chování, vystupování, beztrestnosti a schopnosti komunikovat snad není na tomto místě zapotřebí polemizovat.

Riziko lidského faktoru

Kromě předchozích obecných požadavků na pracovníka přepravy je nutno nezapomínat ani na jeho osobní, osobnostní a charakterové vlastnosti. Provozovatelé přepravních služeb by vůbec neměli zaměstnávat osoby s nejasnou minulostí. Je nutno si ověřit, popřípadě nechat zjistit alespoň základní informace o jejich soukromém životě, osobních problémech, zvycích, nevhodných návycích apod. Uchazeč sice většinou má veškerou potřebnou dokumentaci, včetně lékařských dobrozdání, v pořádku a na první pohled se jeví schopně a zodpovědně. Ovšem v okamžiku jeho přijetí do pracovního poměru nemusí být vyloučeno, že začal být před nedávnem za nějaký čin stíhán, že je ve finanční tísni, trpí nějakým typem chorobné hráčské vášně, popřípadě zvláštní náklonností k ženám, že nemá dostatečné mravní zásady a silnou potřebu se svěřovat jiným. Posledně jmenovaná zdánlivě „nevinná vlastnost“ je v odborných kruzích považována dokonce za „smrtelný hřích“ na úseku přepravy. Upovídaný člen přepravního týmu bývá vítaným objektem zájmu potencionálních pachatelů trestných činů. Je tedy nebezpečný nejenom sám sobě a ostatním spolupracovníkům, ale také všem lidem, které se třeba i nechtěně staly osobami, jež něco vědí nebo podle mínění pachatelů něco vědět mohou. Nemálo příkladů z praxe potvrzuje, že mnohdy se i příbuzní či přátelé přepravce stali terčem útoků za účelem vydírání.

K základním charakterovým vlastnostem, které musejí být po uchazeči bezpodmínečně vyžadovány, patří spolehlivost, schopnost intuitivně a vědomě rozeznat včas situace hrozící nebezpečím. Podle jeho stupně vzdělání a následného odborného výcviku pak schopnost plánovat, jednat, předvídat a chovat se prozíravě. To vše samozřejmě v mezích zákonných norem a ustanovení.

Odborná příprava

Účelem této statě není poskytnout úplný obsah vzdělávacího programu pro pracovníky přepravy. To by ani nebylo dost dobře možné, neboť ten se bude odvíjet podle konkrétních potřeb provozovatele přepravy a požadavků jeho smluvních partnerů (zadavatelů přepravních úkolů). Vyučovaný program by měl být zaměřen na praktickou využitelnost v různých oblastech nasazení. Podstatou odborné výuky pak získání potřebných teoretických znalostí a zvládnutí praktických dovedností ochranného (obranného) charakteru. Samotný průběh obou částí výuky musí být neustále kontrolován a vyhodnocován, aby bylo možno posoudit, jestli jsou reálně (ne pouze administrativně) naplňovány stanovené cíle a zda lze očekávat úspěšné zvládnutí celkového výukového programu. Jeho náplň a rozsah se samozřejmě bude diferencovat podle mnohých specifik.

Základní znalosti a dovednosti by však měl každý pracovník přepravy získat v níže uvedených oblastech, a to minimálně v rozsahu, jaký nastínili ve své studii Organizace a taktika přepravy a peněz její autoři prof. JUDr. Miroslav Protivínský, DrSc, a JUDr. Zdeněk Náchodský.

Základní kvalifikační požadavky Právní povědomí

– o právní problematice:

 • práva a povinnosti pracovníků přepravy (zákony, vyhlášky, prováděcí předpisy)
 • okolnosti vylučující protiprávnost jednání v nutné obraně (§ 29 trestního zákoníku) a v krajní nouzi (§ 28 trestního zákoníku)
 • oprávněnost použití obranných prostředků
 • vyhláška o silničním provozu, zvláštní práva v silničním provozu
 • zákon o zbraních a střelivu

Taktika přepravy

– o organizaci a provádění přepravy s důrazem na:

 • různé druhy přeprav
 • přepravní rizika (chodníkové riziko, parkování, jízda, nucená zastávka, přebírání, ukládání a předávání zásilek)
 • přepravní trasy (městské, regionální, mezinárodní, náhradní)
 • zásady ochranných formací (pěší, mobilní) řízení v krizových situacích (v sestavách, obranný styl jízdy, prorážení zátarasů)
 • odhalování příznaků pozorování, sledování, přípravy k napadení

Řízení vozidla, výcvik osádky

– o zvládnutí bezpečné jízdy:

 • v modelových situacích (čtení z map, pozornost za jízdy, klimatické podmínky)
 • v krizových případech
 • u objektu, na frekventovaných místech
 • v pěších zónách

Střelecký výcvik

– o bezpečném zacházení

 • se zbraní a jejím ovládání: v jakémkoli prostředí (interiér, exteriér, frekventované místo)
 • z jakékoli pozice (nácvik v modelových situacích, v omezeném čase, ve stresu)
 • po jejím použití (poskytnutí první pomoci, hlášení)
 • při obecné výuce taktiky ozbrojeného střetnutí

Technická zařízení

– o ovládání technických systémů a prostředků:

 • ve vozidle
 • k zajištění přepravované hotovosti a cenin
 • k osobní ochraně
 • určených k vyhlášení poplachu, ke střežení a pozorování
 • ke spojovacím a komunikačním účelům (vysílačky, mobilní telefony)

Kriminologie a kriminalistika

– o orientaci v souvislosti s trestným činem:

 • při reálných formách páchání trestných činů v souvislosti s přepravou
 • u kriminogenního chování pracovníků přepravy
 • za účelem získání informací, popisu pachatelů, jejich chování
 • za účelem předání získaných poznatků orgánům činným v trestním řízení

Aplikovaná psychologie

– o sociálně psychologických aspektech přepravy:

 • při sociálním vnímání přepravy hotovosti a cenin
 • v souvislosti s chováním ve zvláštních situacích (panika, stres, pohnutky chování)
 • během konfliktů, přepadení
 • v návaznosti na předsudky, stereotypní jednání, motivaci k výkonům

Tento stručný přehled základních kvalifikačních předpokladů pro výkon náročného povolání ani zdaleka nezahrnuje celou šíři potřebných znalostí a dovedností pracovníka přepravy (člena osádky). Jednoznačně však naznačuje, že by bylo krajně nezodpovědné nasazovat k přepravě hotovosti a cenin řádně nevyškolené nebo jen minimálně připravené osoby. V zájmu bezpečnosti přepravců a přepravovaných cenností je proto nezbytné věnovat výběru vhodných pracovníků intenzivní pozornost, pravidelně je školit, předávat jim vše-chny nově získané poznatky, pravidelně pro ně organizovat cvičení modelových situací s okamžitým důsledným vyhodnocováním, doporučovat ke studiu odbornou literaturu a systematicky je připravovat na všechny možné eventuality vyplývající z atypických profesních podmínek. Je neustále třeba mít na paměti, že jen nejvyšší míra spolehlivosti, zodpovědnosti a kvality poskytovaných služeb skýtá záruku pro nezbytné formování důvěry k jejich poskytovateli. A na vysoce kvalifikovaném úseky přepravy to platí měrou nejvyšší.

 

 

ABAS IPS Management

Generální ředitelství:

budova Lighthouse
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nejčtenější