A+ A A-

Časopis 08

Populární články

Aktuálně i v SBS

Nestandardní bezpečnostní situace

Bezpečnostní politika

Jedním ze základních řídicích dokumentů podnikatelských subjektů všech typů může být bezpečnostní politika. Jde o dokument, který představuje hlavní vodítko v oblasti eliminace vlivů bezpečnostního typu, které by mohly ohrozit podnikatelské úsilí. V tomto dokumentu bude stanoven nejen způsob zabezpečení, metodika tohoto zabezpečení, postupy, priority, odpovědnosti, ale i náklady související s požadovanou kvalitou tohoto zabezpečení.

Postup tvorby bezpečnostní politiky může představovat sled následujících činností:

 • inventarizaci rizik
 • vytipování aktuálních rizik
 • analýzu vytipovaných rizik
 • tvorbu podkladů pro bezpečnostní projekt
 • bezpečnostní projekt a jeho vyhodnocení
 • návrh první verze bezpečnostní politiky
 • projednání verze zainteresovanými osobami
 • tvorbu a schválení definitivní verze bezpečnostní politiky

Východiska pro tvorbu bezpečnostní politiky:

 • bezpečnostní průzkum
 • inventarizace rizik

Bezpečnostní průzkum (dále jen BP)

Cílem BP je zjistit co nejvíce vlivů, které by organizaci mohly buď ohrožovat, a nebo jí naopak poskytovat příznivé podmínky k jejím aktivitám. Předmětem BP budou vlivy klimatogenní, terénní, energetické, dopravní, spojovací, zásobovací, sociálně demografické, faktory ochrany životního prostředí, ale i další.

Poznámka: Podrobnější metodika BP bude předmětem některého z dalších pokračování tohoto seriálu.

Inventarizace rizik

 • Spočívá ve shromáždění všech typů rizik přicházejících v dané lokalitě, případně v daných souvislostech v úvahu. Půjde o rizika: přírodní
 • antropogenní (nepřírodní), ovlivněná činnostmi společností
 • ostatní

Přírodní mimořádné události

Vznikají většinou bez přímého impulzu člověka. Prevence přírodních mimořádných událostí představuje obecně velmi obtížně řešitelný problém. Počáteční fázi a často ani průběh přírodních mimořádných událostí není zpravidla možno ovlivnit ani vynaložením soustředěného úsilí osob, ani nasazením technických prostředků.

Určité možnosti poskytují moderní prognostické metody v kombinaci se zkušenostmi mnoha lidských generací. Ovšem i přes vynaložené úsilí se daří předvídat vznik přírodních mimořádných událostí pouze s relativně nízkou měrou pravděpodobnosti. Ty nejhorší a nejničivější pohromy se nepodařilo předvídat vůbec. Člověk byl zastižen velmi často nepřipravený. Příkladů je možno uvést mnoho. Nicméně zřejmě nejvážnější přírodní mimořádnou událostí bylo ničivé tsunami, které jsme mohli před lety sami monitorovat ať již na obrazovkách našich televizorů, nebo i jinými způsoby.

K nejčastějším přírodním mimořádným událostem můžeme řadit:

 • požáry velkého rozsahu
 • záplavy a povodně velkého rozsahu
 • krupobití a silné deště
 • dlouhotrvající sucha
 • dlouhodobé inverzní situace
 • bouřky a elektrické výboje v atmosféře
 • vichřice a silné větrné poryvy
 • dlouhotrvající sucha
 • námrazy, náledí a dlouhodobé silné mrazy
 • sněhové kalamity
 • sněhové laviny
 • teplotní inverze
 • únik plynů přírodního charakteru
 • propad zeminy
 • svahové pohyby
 • pohyb říčního koryta, dna jezer a přehrad
 • biologické pohromy
 • epidemie – hromadné nákazy osob
 • epifytie – hromadné nákazy polních kultur
 • zoofytie – hromadné nákazy zvěře (dobytka)
 • pád kosmického tělesa

Antropogenní mimořádné události

Charakteristika antropogenních (nepřírodních) mimořádných událostí je zásadně odlišná od charakteristiky přírodních mimořádných událostí. Na rozdíl od přírodních mimořádných událostí, které iniciují přírodní vlivy, vznikají antropogenní mimořádné události zásadně v přímé souvislosti s lidskými činnostmi. V souvislosti s antropogenní mimořádnou událostí a ve vazbě na ni se mezi obyvatelstvem často, i když ne zcela přesně, používá zažitý pojem havárie.

Havárie je mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s provozem technických zařízení, výrobou, užitím, skladováním, zneškodňováním nebo vnitropodnikovou přepravou nebezpečných látek, jež vede k ohrožení zdraví člověka, životního prostředí nebo k prokazatelné škodě na majetku.

K nejčastějším nepřírodním mimořádným událostem můžeme řadit:

 • požáry významnějšího rozsahu
 • havárie jaderných a energetických zařízení
 • havárie v technologickém procesu
 • havárie v dopravě
 • výbuchy plynů a výbušných směsí
 • únik ropných produktů
 • poruchy v zásobování vodou, plynem, palivem a elektřinou
 • záplavy po protržení přehradní hráze
 • násilné sociální pohyby
 • teroristická a diverzní činnost, kriminalita
 • mezistátní konflikty
 • exploze a destrukce nadzemních a podzemních částí staveb
 • narušení hrází významných vodohospodářských děl se vznikem zvláštních povodní
 • znečištění vody, ovzduší a přírodního prostředí haváriemi velkého rozsahu
 • narušení finančního a devizového hospodářství velkého rozsahu
 • narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
 • narušení dodávek potravin velkého rozsahu
 • narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu velkého rozsahu
 • narušení funkčnosti veřejných informačních vazeb velkého rozsahu
 • hrozba nebo provedení závažných teroristických akcí
 • aktivity mezinárodního nebo vnitrostátního zločinu nebo terorismu
 • ohrožení života a zdraví občanů v jiných zemích takového rozsahu a charakteru, že je požadováno okamžité poskytnutí materiální nebo finanční humanitární pomoci nebo nasazení záchranných sil a prostředků státních a dobrovolných organizací ČR v rámci zahraniční pomoci
 • ohrožení demokratických základů státu extrémistickými politickými silami, násilné akce subjektů cizí moci spojené s použitím vojenských sil a prostředků proti chráněným zájmům státu a vyvolané účastí státu v mezinárodních mírových a humanitárních misích nebo plněním jeho spojeneckých závazků
 • rozsáhlá a závažná diverzní činnost spojená se zjevnou přípravou vojenské agrese subjektu cizí moci
 • vnější vojenské napadení státu nebo spojenců České republiky
 • ohrožení základních hodnot demokracie, svobody občanů v jiných zemích takového rozsahu a charakteru, že je ohrožena bezpečnost mezinárodního prostředí a situace vyžaduje i nasazení ozbrojených sil k provedení mezinárodní mírové nebo humanitární operace

Ing. Fredegar Former

 

 

ABAS IPS Management

Generální ředitelství:

budova Lighthouse
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nejčtenější