A+ A A-

Časopis 07

Populární články

Bezpečnost přepravy

Rizika, přepadení

(jk) Zvyšování rizikovosti přepravy hotovosti a cenin je přímo úměrné nárůstu kriminality, včetně organizovaného zločinu, a zvyšující se brutalitě pachatelů násilných trestných činů. K tomu přistupuje rostoucí četnost dotací soukromými přepravními společnostmi v důsledku snižování peněžních limitů v pobočkách finančních ústavů a v pokladnách obchodních sítí.

O bezpečnost přepravy se nelze začít starat teprve v okamžiku jejího vlastního zahájení. Z důvodu optimálního zajištění bezpečnosti přepravy hotovosti a cenin (úplná či stoprocentní bezpečnost neexistuje) je nutno přijímat dlouhodobá preventivní opatření již při plánování, koordinaci a organizaci přepravy. Především plánování musí vycházet z pečlivé analytické činnosti, tj. průběžného vyhodnocování vnitřních a vnějších podmínek přeprav v konkrétním místě či oblasti. Nebezpečné faktory musí zodpovědní pracovníci umět předpokládat, odhalovat a eliminovat již při prvotních jednáních u klienta.

Při výběru a následných bezpečnostních „obhlídkách“ předpokládaných hlavních a náhradních tras je důležité zjišťovat eventuální neobvyklosti a nápadnosti a nezapomínat na tzv. kontrolní body, pomocí kterých se dají zjišťovat příznaky nežádoucího pěšího nebo mobilního sledování. Snažit se eliminovat všechna místa s omezenou možností manévrování, odbočení a úniku. Každý vedoucí pracovník odpovědný za jakoukoli dílčí činnost na úseku přepravy by měl umět rozlišit možná rizika nejenom z pohledu zajištění ochrany přepravců a jimi přepravovaného nákladu, ale i z mnoha jiných aspektů. Dojezdové časy a dobu přebírky u klienta by měl předjímat s ohledem na dopravní situaci, případné objížďky a také na dodržování pravidel silničního provozu. Neměl by zapomínat ani na další zdržující faktory – například na povinnosti osádky vůči výzvám příslušníků Policie ČR a dalších osob vyhláškou stanovených, možnost technických závad, účast na nehodě apod. Pro úspěšné plnění úkolů je nezbytné nastavit dobrou spolupráci s Policií ČR a obecní (městskou) policií na místní a regionální úrovni. Ta však bývá přínosná a konstruktivní pouze v případě korektního chování přepravních osádek v silničním provozu.

Pracovník přepravy
Je třeba si uvědomit, že určitá rizika představuje i sám pracovník přepravy, a to hned pro několik subjektů. Především pro sebe samého, protože se vzhledem k hodnotě přepravovaných zásilek stává zajímavým a přitažlivým „objektem“ pro určité „kriminální kruhy“. Určité riziko představuje také pro objednatele přepravních služeb, protože už svým vstupem do jeho objektu narušuje obvyklý pracovní chod provozovny – svou výstrojí, výzbrojí a atypickým zavazadlem vzbuzuje nežádoucí pozornost zaměstnanců i dalších přítomných. V neposlední řadě představuje zvláštní riziko pro pojišťovnu, neboť ta ho obecně považuje za ohroženou osobu už od samé podstaty jeho činnosti.

Pracovníci přepravy musí být speciálně školeni a pravidelně cvičeni k rozeznávání náznaků podezřelých příznaků a okolností při přepravě. Nanejvýš důležité je například dokázat odpozorovat opakované sledování činnosti osádky stejnými nebo podezřele se chovajícími osobami při nakládání a vykládání či při dotaci bankomatů. Dobrý předchozí výcvik napomáhá k tomu, že pracovníci přepravy hotovosti a cenin dovedou v kritických situacích reagovat správně vědomě, v ideálním případě i automaticky. Je-li totiž nebezpečí rozeznáno včas, vystačí ve většině případů k vlastní obraně a k ochraně svěřené peněžní hotovosti či cenin tzv. únikové prostředky. Při příliš pozdě zjištěném nebezpečí musí být k obraně (ochraně) použity prostředky mnohem důraznější.

Je ovšem v zájmu všech zúčastněných (přepravce i objednatele), aby se nutnosti používání razantnějších způsobů ochrany předcházelo. Po jejich použití bývají totiž vyšetřujícími orgány vznášeny i právně relevantní námitky proti zvolenému způsobu obrany (ochrany). Předpoklady úspěšného provedení přepravy spočívají také v tom, jak takticky a psychologicky správně se umí osádka v kritických situacích zachovat.

Přepadení transportního vozidla
Pokud již k útoku na vozidlo přepravy fakticky dojde, jako hlavní zásada platí, že přednost má ochrana zdraví a života před jinými hodnotami. Tuto je však třeba chápat v tom smyslu, že pracovníci přepravy musejí učinit vše, co je pro odvrácení útoku k ochraně vlastního života a zdraví i života a zdraví nezúčastněných osob jakož i k ochraně přepravovaných zásilek legálně a reálně možné. Tedy vše, co je nezbytné ke splnění uložených pracovních úkolů.

K důležitým faktorům, které mohou ovlivnit reakci osádky při přepadení, patří úroveň jejich připravenosti k odvrácení útoku, psychologická charakteristika každého z napadených a konkrétní okolnosti útoku. Bez předchozí kvalitní přípravy by se mohli členové osádky dostat do stresu, který by jejich jednání a rozhodnutí nepochybně negativně ovlivnil. Za úplně nejhorší variantu považují psychologové stav, kdy se členové přepravní skupiny dostanou bezprostředně po přepadení do šoku. Překvapení bylo podle jejich závěrů v tomto momentu tak velké, že nebyli vůbec schopni reagovat a uvažovat, natož pak jakkoli adekvátně jednat.

Je pochopitelné, že svým způsobem překvapí osádku i přes její sebedokonalejší přípravný výcvik každé přepadení, což ještě umocní skutečnost, že situace ohrožení vyžaduje okamžitou reakci. V případě akutního nebezpečí musí totiž členové přepravního týmu okolnosti ihned vyhodnotit a neprodleně začít řešit mnoho dílčích detailů. Především zjistit, jakým způsobem je útok veden, zda mají zablokované vozidlo jinými překážkami, kolik je pachatelů, jakými zbraněmi disponují, jak důrazně se budou nákladu domáhat a jaká je reálnost skutečného ozbrojeného střetu. K tomu všemu se musejí ovládat a neriskovat nic, co by mohlo být pro osádku vozidla nebezpečné, mimo jiné rychle uzamknout vozidlo (ponechat ho uzamčené), aby nemohlo dojít ke vzetí rukojmích. Uvědomit si, jakým konstrukčním a bezpečnostně technickým systémem jsou vozidlo, kabina přepravců a nákladový prostor zajištěny a analyzovat vlastní možnosti obrany – zvážit například eventualitu „spolupráce s pachateli“, zdržovací taktiku, ujetí z místa napadení apod.

V některých situacích je nezbytné či takticky vhodné se nátlaku útočníka podřídit. V takovém případě je nutno zachovat klid, v žádném případě neprojevovat strach, snažit se s útočníkem komunikovat a tím snižovat jeho stres, nedělat nic, co by mohl považovat za „úhybný manévr“, či dokonce útok. Komunikační prostředky aktivovat tak, aby na centrálním dispečinku bylo možno odposlouchávat hovory ve vozidle i vně vozidla. Rozhovory mezi sebou a s útočníky vést v takovém duchu, aby dispečink obdržel co nejvíce informací o mimořádné situaci, mohl je precizovat a na jejich základě zařídit okamžitou a účinnou pomoc zvenčí. Zdržování pachatelů může mít význam jak pro zvýšení pravděpodobnosti překažení trvajícího útoku, tak pro zlepšení podmínek k zachování paměťových a materiálních stop činu. Jde rovněž o to, aby členové přepravní skupiny mohli později za účelem dalšího vyšetřování co nejpřesněji popsat pachatele a celkový průběh události.

Poznámka autora
Zdroje: Protivínský M., Náchodský Z.:
Organizace a taktika přepravy peněz a cenností;
Protivínský M., Čírtková L., Hýsek, A.,
Náchodský Z.: Bankovní loupeže.

 

 

ABAS IPS Management

Generální ředitelství:

budova Lighthouse
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nejčtenější